Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de Nederlandse ICT-sector. De ICT-sector neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de uitdagingen van energie & klimaat en grondstoffen.

Nederland ICT speelt hierin een concrete en actieve rol met het MJA3 energieconvenant en stichting ICT Milieu, het collectieve inzamelsysteem voor ICT-afval.  We benadrukken ook het belang van ICT als belangrijke enabler van energiebesparingen bij klanten. In de keten wordt door ICT-toepassingen meer energie bespaard dan de sector zelf verbruikt. Daarnaast maken innovatieve oplossingen de transitie mogelijk naar een duurzame digitale economie.

Met de digitalisering van de samenleving zal het belang en het gebruik van ICT en data alleen maar toenemen. De ICT-sector neemt daarom haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame digitale economie. Met succes: de afgelopen jaren is het energieverbruik in de sector nagenoeg stabiel gebleven, terwijl dataverkeer en -opslag met tientallen procenten per jaar blijft groeien.

ICT is een belangrijke enabler van duurzaamheid. Dankzij ICT-toepassingen wordt er in andere sectoren meer energie bespaard dan de ICT-sector zelf verbruikt. Vanuit Nederland ICT wordt op verschillende manieren de ontwikkeling en toepassing van duurzame slimme ICT-oplossingen gestimuleerd.

  • In de Routekaart ICT 2030 heeft Nederland ICT haar visie op Greening by IT uitgewerkt.

  • In diverse programma’s en samenwerkingsverbanden draagt Nederland ICT bij aan de ontwikkeling en toepassing van duurzame ICT.

In een circulaire economie worden producten en grondstoffen maximaal hergebruikt, zodat zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gewonnen hoeven worden voor de productie van nieuwe apparaten. Om producenten en importeurs van ICT-producten te faciliteren met hun wettelijke verantwoordelijkheden omtrent ICT-afval is in 1999 vanuit Nederland ICT de stichting ICT Milieu opgericht. ICT Milieu verzorgt in samenwerking met Wecycle de inzameling en verwerking van ruim 12 miljoen kg afgedankte ICT-apparatuur per jaar, waarvan bijna 80% kan worden hergebruikt als grondstof.

De impact van ICT op duurzaamheid en milieu

We vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze inspanningen en resultaten op het gebied van duurzaamheid en milieu. Vanuit het MJA3-convenant wordt jaarlijks door RVO gerapporteerd over de ontwikkeling van het energieverbruik in de ICT-sector. Daarnaast werkt de sector actief mee aan het periodiek trendonderzoek naar de ontwikkeling van het

energieverbruik van ICT in Nederland, waarvan het laatste onderzoek begin 2016 is gepubliceerd. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de positieve impact van ICT-oplossingen op energieverbruik in andere sectoren. ICT Milieu rapporteert elk jaar over de hoeveelheid ingezameld ICT-afval in de ICT Milieumonitor.

Ingezameld en geregistreerd ICT-afval (x 1000 kilo)

Energieverbruik deelnemers MJA3-ICT in PetaJoule (Bron: RVO MJA sectorrapport 2015)

Ontkoppeling energie en dataverkeer (2010 = 100) (Bron: CE Delft)

“We verwachten dat door steeds slimmere ICT-toepassingen in 2030 tot tien keer meer energie wordt bespaard dan de sector zelf verbruikt. Daarnaast maken innovatieve oplossingen de noodzakelijke transitie mogelijk naar een duurzame digitale economie.”

Gerelateerd

ICT-sector heeft doelstellingen energiebesparing 2020 nu al gehaald

De ICT-sector heeft de afgesproken energiebesparing voor 2020 al in 2015 gerealiseerd. In de meest recente cijfers wordt er over 2015 886 PJ (5,1%) aan energiebesparende maatregelen gerapporteerd. Daarnaast is het aandeel ingekochte duurzame energie sterk gestegen van 71% naar 83% van het totale energieverbruik. Hiermee presteert de ICT-sector ruim boven de afgesproken jaarlijkse efficiency verbetering van 2% per jaar.

Slimme Mobiliteit goed voor milieu en business

De MJA3 gebruikersgroep met ICT & financiële dienstverleners is de afgelopen jaren gezamenlijk bezig geweest met slimme mobiliteit. Dit heeft geresulteerd in een stappenplan slimme mobiliteit, waarmee bedrijven stapsgewijs hun brandstofverbruik en dus ook de mobiliteitskosten kunnen verminderen.